تونل حلزونی

اندازه :۱۲۲*۱۰۱*۱۹۰ جنس  تونل حلزونی ساحل :پلی اتیلن مزایای ان :دارای رنگهای جذاب و ثابت سبک ,ضد اب و رطوبت و گرما, قابل شستشو, قابلیت حرکت اسان به فضای باز یا بسته عملکرد تونل حلزونی ساحل :تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات ,حس وضعیت و موقعیت .تونل حلزونی ساحل و قطار شادی ,تونل هزارپا میتوانند چهار کارکرد برای ما داشته باشند .۱- تحریک حسها ۲- حرکت ۳- بازیهای شناختی ۴ – کارکرد ارتباطی . بازی با تونل حلزونی ساحل : ۱-تقویت حس حرکتی: میتوان چند توپ را داخل تونل قرار داد و بچه با حرکت در داخل تونل بادستش توپ را به جلو ببرد.( بهتر است سایز توپها متفاوت باشد) ۲- پر کردن تونل با بالش :درون تونل را از بالش پر میکنیم تا کودک به سختی از ان عبور کند و از ان طرف در بیاید .اینکار به تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات کودک کمک میکند . ۳- انداختن کف پوشهای متفاوت یا جمن مصنوعی در درون تونل حلزونی ساحل :این بازی به تحریک حسهای نرمی زبری و سختی کودک کمک میکند و حسهای او را با جنسهای متفاوت اشنا می سازد . ۴ -تقویت حافظه :توپ قرمز را در دست راست کودک و توپ سبز را در دست چپ کوذک قرار ذاذه و از او میخواهیم از تونل رد شود و بعد در سبد مربوطه بیندازد .این بازی باعث میشود کودک در طی مسیر عملکردی که به ان گفته شد را در ذهن خود داشته باشد, در عین این که حرکت میکند کار شناختی نیز انجام میدهد و با این کار توجه پایدار پیدا میکند .یعنی بچه بداند با چه هدفی به داخل تونل میرود ودر حافظه خود نگه دارد . ۵ -بازی دلبستگی محور : مادر روبروی کودک مینشیند تا کودک از داخل تونل رد شود و به مادر برسد .در این بازی تمام عوامل محیطی حذف میشود تا کودک به مادر برسد و فقط به انتهای تونل که مادر نشسته فکر میکند و خیلی متمرکز به سمت یک هدف میرود . ۶ – بازی شناختی :از کودک میخواهیم دو کارت حیوان را پس از رد شدن از تونل برای ما بیاورد و برگردد و یا این که کارتهای حیوان را یک طرف تونل و کارتهای میوه را در طرف دیگر تونل قرار دهد . ۷ -بازی اضطراب جدایی :(بچه ای که تجربه بقا اشیا در او شکل نگرفته باشد و اگر محرک صدا یا نور را نبیند به سراغ ان نمی رود )این کودک اگر مادر از جلوی چشمش دور شود فکر میکند مادر نیست و از بین رفته و دچار اضطراب ناشی از جدایی میشود .ما در این حالت با او بازی میکنیم .به این معنا که شی را به کودک نشان داده و سپس روی ان را پارچه میاندازیم و در مسیر کودک را ترغیب میکنیم که از تونل حلزونی رد شود تا ارام ارام به انتهای تونل برسد و در این مدت مادر ارام ارام از گوشه تونل دالی موشه میکند و خودش را نشان میدهد تا کودک مطمین شود مادر هست و از بین نرفته و ارام ارام به جدایی از مادر عادت میکند و میفهمد که مادر از بین نمیرود و دوباره بر میگردد.
"/>

 تونل حلزونی

اندازه :۱۲۲*۱۰۱*۱۹۰ جنس  تونل حلزونی ساحل :پلی اتیلن مزایای ان :دارای رنگهای جذاب و ثابت سبک ,ضد اب و رطوبت و گرما, قابل شستشو, قابلیت حرکت اسان به فضای باز یا بسته عملکرد تونل حلزونی ساحل :تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات ,حس وضعیت و موقعیت .تونل حلزونی ساحل و قطار شادی ,تونل هزارپا میتوانند چهار کارکرد برای ما داشته باشند .۱- تحریک حسها ۲- حرکت ۳- بازیهای شناختی ۴ – کارکرد ارتباطی . بازی با تونل حلزونی ساحل : ۱-تقویت حس حرکتی: میتوان چند توپ را داخل تونل قرار داد و بچه با حرکت در داخل تونل بادستش توپ را به جلو ببرد.( بهتر است سایز توپها متفاوت باشد) ۲- پر کردن تونل با بالش :درون تونل را از بالش پر میکنیم تا کودک به سختی از ان عبور کند و از ان طرف در بیاید .اینکار به تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات کودک کمک میکند . ۳- انداختن کف پوشهای متفاوت یا جمن مصنوعی در درون تونل حلزونی ساحل :این بازی به تحریک حسهای نرمی زبری و سختی کودک کمک میکند و حسهای او را با جنسهای متفاوت اشنا می سازد . ۴ -تقویت حافظه :توپ قرمز را در دست راست کودک و توپ سبز را در دست چپ کوذک قرار ذاذه و از او میخواهیم از تونل رد شود و بعد در سبد مربوطه بیندازد .این بازی باعث میشود کودک در طی مسیر عملکردی که به ان گفته شد را در ذهن خود داشته باشد, در عین این که حرکت میکند کار شناختی نیز انجام میدهد و با این کار توجه پایدار پیدا میکند .یعنی بچه بداند با چه هدفی به داخل تونل میرود ودر حافظه خود نگه دارد . ۵ -بازی دلبستگی محور : مادر روبروی کودک مینشیند تا کودک از داخل تونل رد شود و به مادر برسد .در این بازی تمام عوامل محیطی حذف میشود تا کودک به مادر برسد و فقط به انتهای تونل که مادر نشسته فکر میکند و خیلی متمرکز به سمت یک هدف میرود . ۶ – بازی شناختی :از کودک میخواهیم دو کارت حیوان را پس از رد شدن از تونل برای ما بیاورد و برگردد و یا این که کارتهای حیوان را یک طرف تونل و کارتهای میوه را در طرف دیگر تونل قرار دهد . ۷ -بازی اضطراب جدایی :(بچه ای که تجربه بقا اشیا در او شکل نگرفته باشد و اگر محرک صدا یا نور را نبیند به سراغ ان نمی رود )این کودک اگر مادر از جلوی چشمش دور شود فکر میکند مادر نیست و از بین رفته و دچار اضطراب ناشی از جدایی میشود .ما در این حالت با او بازی میکنیم .به این معنا که شی را به کودک نشان داده و سپس روی ان را پارچه میاندازیم و در مسیر کودک را ترغیب میکنیم که از تونل حلزونی رد شود تا ارام ارام به انتهای تونل برسد و در این مدت مادر ارام ارام از گوشه تونل دالی موشه میکند و خودش را نشان میدهد تا کودک مطمین شود مادر هست و از بین نرفته و ارام ارام به جدایی از مادر عادت میکند و میفهمد که مادر از بین نمیرود و دوباره بر میگردد.
"/>

 تونل حلزونی

اندازه :۱۲۲*۱۰۱*۱۹۰ جنس  تونل حلزونی ساحل :پلی اتیلن مزایای ان :دارای رنگهای جذاب و ثابت سبک ,ضد اب و رطوبت و گرما, قابل شستشو, قابلیت حرکت اسان به فضای باز یا بسته عملکرد تونل حلزونی ساحل :تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات ,حس وضعیت و موقعیت .تونل حلزونی ساحل و قطار شادی ,تونل هزارپا میتوانند چهار کارکرد برای ما داشته باشند .۱- تحریک حسها ۲- حرکت ۳- بازیهای شناختی ۴ – کارکرد ارتباطی . بازی با تونل حلزونی ساحل : ۱-تقویت حس حرکتی: میتوان چند توپ را داخل تونل قرار داد و بچه با حرکت در داخل تونل بادستش توپ را به جلو ببرد.( بهتر است سایز توپها متفاوت باشد) ۲- پر کردن تونل با بالش :درون تونل را از بالش پر میکنیم تا کودک به سختی از ان عبور کند و از ان طرف در بیاید .اینکار به تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات کودک کمک میکند . ۳- انداختن کف پوشهای متفاوت یا جمن مصنوعی در درون تونل حلزونی ساحل :این بازی به تحریک حسهای نرمی زبری و سختی کودک کمک میکند و حسهای او را با جنسهای متفاوت اشنا می سازد . ۴ -تقویت حافظه :توپ قرمز را در دست راست کودک و توپ سبز را در دست چپ کوذک قرار ذاذه و از او میخواهیم از تونل رد شود و بعد در سبد مربوطه بیندازد .این بازی باعث میشود کودک در طی مسیر عملکردی که به ان گفته شد را در ذهن خود داشته باشد, در عین این که حرکت میکند کار شناختی نیز انجام میدهد و با این کار توجه پایدار پیدا میکند .یعنی بچه بداند با چه هدفی به داخل تونل میرود ودر حافظه خود نگه دارد . ۵ -بازی دلبستگی محور : مادر روبروی کودک مینشیند تا کودک از داخل تونل رد شود و به مادر برسد .در این بازی تمام عوامل محیطی حذف میشود تا کودک به مادر برسد و فقط به انتهای تونل که مادر نشسته فکر میکند و خیلی متمرکز به سمت یک هدف میرود . ۶ – بازی شناختی :از کودک میخواهیم دو کارت حیوان را پس از رد شدن از تونل برای ما بیاورد و برگردد و یا این که کارتهای حیوان را یک طرف تونل و کارتهای میوه را در طرف دیگر تونل قرار دهد . ۷ -بازی اضطراب جدایی :(بچه ای که تجربه بقا اشیا در او شکل نگرفته باشد و اگر محرک صدا یا نور را نبیند به سراغ ان نمی رود )این کودک اگر مادر از جلوی چشمش دور شود فکر میکند مادر نیست و از بین رفته و دچار اضطراب ناشی از جدایی میشود .ما در این حالت با او بازی میکنیم .به این معنا که شی را به کودک نشان داده و سپس روی ان را پارچه میاندازیم و در مسیر کودک را ترغیب میکنیم که از تونل حلزونی رد شود تا ارام ارام به انتهای تونل برسد و در این مدت مادر ارام ارام از گوشه تونل دالی موشه میکند و خودش را نشان میدهد تا کودک مطمین شود مادر هست و از بین نرفته و ارام ارام به جدایی از مادر عادت میکند و میفهمد که مادر از بین نمیرود و دوباره بر میگردد.
"/>
محصول به سبد خرید اضافه شد
( 0 ) سبد خرید
بروزرسانی شده در : 25 فرو 1399 ساعت 22:08
تونل حلزون
گروهبندی محصول:
قیمت محصول
تماس بگیرید

 تونل حلزونی

اندازه :۱۲۲*۱۰۱*۱۹۰

جنس  تونل حلزونی ساحل :پلی اتیلن

مزایای ان :دارای رنگهای جذاب و ثابت سبک ,ضد اب و رطوبت و گرما, قابل شستشو, قابلیت حرکت اسان به فضای باز یا بسته

عملکرد تونل حلزونی ساحل :تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات ,حس وضعیت و موقعیت .تونل حلزونی ساحل و قطار شادی ,تونل هزارپا میتوانند چهار کارکرد برای ما داشته باشند .۱- تحریک حسها ۲- حرکت ۳- بازیهای شناختی ۴ – کارکرد ارتباطی .

بازی با تونل حلزونی ساحل :

۱-تقویت حس حرکتی: میتوان چند توپ را داخل تونل قرار داد و بچه با حرکت در داخل تونل بادستش توپ را به جلو ببرد.( بهتر است سایز توپها متفاوت باشد)

۲- پر کردن تونل با بالش :درون تونل را از بالش پر میکنیم تا کودک به سختی از ان عبور کند و از ان طرف در بیاید .اینکار به تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات کودک کمک میکند .

۳- انداختن کف پوشهای متفاوت یا جمن مصنوعی در درون تونل حلزونی ساحل :این بازی به تحریک حسهای نرمی زبری و سختی کودک کمک میکند و حسهای او را با جنسهای متفاوت اشنا می سازد .

۴ -تقویت حافظه :توپ قرمز را در دست راست کودک و توپ سبز را در دست چپ کوذک قرار ذاذه و از او میخواهیم از تونل رد شود و بعد در سبد مربوطه بیندازد .این بازی باعث میشود کودک در طی مسیر عملکردی که به ان گفته شد را در ذهن خود داشته باشد, در عین این که حرکت میکند کار شناختی نیز انجام میدهد و با این کار توجه پایدار پیدا میکند .یعنی بچه بداند با چه هدفی به داخل تونل میرود ودر حافظه خود نگه دارد .

۵ -بازی دلبستگی محور : مادر روبروی کودک مینشیند تا کودک از داخل تونل رد شود و به مادر برسد .در این بازی تمام عوامل محیطی حذف میشود تا کودک به مادر برسد و فقط به انتهای تونل که مادر نشسته فکر میکند و خیلی متمرکز به سمت یک هدف میرود .

۶ – بازی شناختی :از کودک میخواهیم دو کارت حیوان را پس از رد شدن از تونل برای ما بیاورد و برگردد و یا این که کارتهای حیوان را یک طرف تونل و کارتهای میوه را در طرف دیگر تونل قرار دهد .

۷ -بازی اضطراب جدایی :(بچه ای که تجربه بقا اشیا در او شکل نگرفته باشد و اگر محرک صدا یا نور را نبیند به سراغ ان نمی رود )این کودک اگر مادر از جلوی چشمش دور شود فکر میکند مادر نیست و از بین رفته و دچار اضطراب ناشی از جدایی میشود .ما در این حالت با او بازی میکنیم .به این معنا که شی را به کودک نشان داده و سپس روی ان را پارچه میاندازیم و در مسیر کودک را ترغیب میکنیم که از تونل حلزونی رد شود تا ارام ارام به انتهای تونل برسد و در این مدت مادر ارام ارام از گوشه تونل دالی موشه میکند و خودش را نشان میدهد تا کودک مطمین شود مادر هست و از بین نرفته و ارام ارام به جدایی از مادر عادت میکند و میفهمد که مادر از بین نمیرود و دوباره بر میگردد.

 تونل حلزونی

اندازه :۱۲۲*۱۰۱*۱۹۰

جنس  تونل حلزونی ساحل :پلی اتیلن

مزایای ان :دارای رنگهای جذاب و ثابت سبک ,ضد اب و رطوبت و گرما, قابل شستشو, قابلیت حرکت اسان به فضای باز یا بسته

عملکرد تونل حلزونی ساحل :تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات ,حس وضعیت و موقعیت .تونل حلزونی ساحل و قطار شادی ,تونل هزارپا میتوانند چهار کارکرد برای ما داشته باشند .۱- تحریک حسها ۲- حرکت ۳- بازیهای شناختی ۴ – کارکرد ارتباطی .

بازی با تونل حلزونی ساحل :

۱-تقویت حس حرکتی: میتوان چند توپ را داخل تونل قرار داد و بچه با حرکت در داخل تونل بادستش توپ را به جلو ببرد.( بهتر است سایز توپها متفاوت باشد)

۲- پر کردن تونل با بالش :درون تونل را از بالش پر میکنیم تا کودک به سختی از ان عبور کند و از ان طرف در بیاید .اینکار به تحریک حس عمقی ,تقویت عضلات کودک کمک میکند .

۳- انداختن کف پوشهای متفاوت یا جمن مصنوعی در درون تونل حلزونی ساحل :این بازی به تحریک حسهای نرمی زبری و سختی کودک کمک میکند و حسهای او را با جنسهای متفاوت اشنا می سازد .

۴ -تقویت حافظه :توپ قرمز را در دست راست کودک و توپ سبز را در دست چپ کوذک قرار ذاذه و از او میخواهیم از تونل رد شود و بعد در سبد مربوطه بیندازد .این بازی باعث میشود کودک در طی مسیر عملکردی که به ان گفته شد را در ذهن خود داشته باشد, در عین این که حرکت میکند کار شناختی نیز انجام میدهد و با این کار توجه پایدار پیدا میکند .یعنی بچه بداند با چه هدفی به داخل تونل میرود ودر حافظه خود نگه دارد .

۵ -بازی دلبستگی محور : مادر روبروی کودک مینشیند تا کودک از داخل تونل رد شود و به مادر برسد .در این بازی تمام عوامل محیطی حذف میشود تا کودک به مادر برسد و فقط به انتهای تونل که مادر نشسته فکر میکند و خیلی متمرکز به سمت یک هدف میرود .

۶ – بازی شناختی :از کودک میخواهیم دو کارت حیوان را پس از رد شدن از تونل برای ما بیاورد و برگردد و یا این که کارتهای حیوان را یک طرف تونل و کارتهای میوه را در طرف دیگر تونل قرار دهد .

۷ -بازی اضطراب جدایی :(بچه ای که تجربه بقا اشیا در او شکل نگرفته باشد و اگر محرک صدا یا نور را نبیند به سراغ ان نمی رود )این کودک اگر مادر از جلوی چشمش دور شود فکر میکند مادر نیست و از بین رفته و دچار اضطراب ناشی از جدایی میشود .ما در این حالت با او بازی میکنیم .به این معنا که شی را به کودک نشان داده و سپس روی ان را پارچه میاندازیم و در مسیر کودک را ترغیب میکنیم که از تونل حلزونی رد شود تا ارام ارام به انتهای تونل برسد و در این مدت مادر ارام ارام از گوشه تونل دالی موشه میکند و خودش را نشان میدهد تا کودک مطمین شود مادر هست و از بین نرفته و ارام ارام به جدایی از مادر عادت میکند و میفهمد که مادر از بین نمیرود و دوباره بر میگردد.

به اشتراک بگذارید
برچسب ها: